چرا باید رأی بدهیم؟
 

 

علی‌اکبرناطق‌نوری، ابراهیم یزدی
 اصغر فرهادی، ضیاء موحد، مصطفی تاجزاده
مصطفی ملکیان،  محمد توسلی، علی مطهری
بهمن کشاورز، بابک زمانی، فرشاد مؤمني
 علي سرزعيم، احمد فرهادی


 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=131613