سعودی در انواع نا امنی دست داشته
 

 

سردار رحيم‌صفوي: اگر ايران نبود امنيت سوريه و عراق حاصل نمي‌شد و اين ايران است که مردم سوريه و عراق را به آرامش و امنيت رسانده و کشورهايي مانند سعودي که نوکر آمريکا هستند، در انواع ناامني از اول انقلاب تاکنون دست داشته‌اند. (ايلنا)


 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=147694