شوراي نگهبان اهل سياست‌‌بازي نيست
 

 

آيت‌الله محمد يزدي، رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم: شوراي نگهبان اهل سياست‌‌بازي نيست، افرادي که با هر اتفاقي شوراي نگهبان را متهم مي‌کنند، داراي قلم‌ها و زبان‌هاي نامقدس هستند. داشتن عدالت نخستين شرط ورود به شوراي نگهبان است. (ايرنا) 


 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=147695