۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۶۸ - ۱۳۹۶ شنبه ۳۰ ارديبهشت
ایران 1404 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام تربیتی ایران تدوین نقشه راهی برای مبانی تعلیم و تربیت در کشور ایران است، در همین راستا سندی با عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» با الزاماتی برای مجریان آن در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد؛ آنچه در این سند از ایران 1404 ترسیم می‌شود، کشوری است که باید جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی-انقلابی داشته و همچنین از تعاملی سازنده در عرصه بین‌المللی برخوردار باشد.
در مقدمه سند تحول بنیادین، به این نکته اشاره شده است که عرصه تعلیم و تربیت یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تعالی همه‌جانبه کشور در راستای ارتقای سرمایه انسانی  است. در فصل اول سند تحول بنیادین که با عنوان «کلیات» نام‌گذاری شده است، اصطلاحات و واژگان کلیدی به‌کار‌رفته در سند تعریف شده‌اند. در فصل دوم که «بیانیه ارزش‌ها» نام‌گذاری شده است، پس از بیان منابع ارزشی سند، به 30 گزاره ارزشی که محور نظام تعلیم و تربیت است، اشاره شده است.
فصل سوم تحت عنوان «بیانیه مأموریت» به این نکته اشاره دارد که نهاد آموزش‌و‌پرورش مأموریت دارد با تأکید بر شایستگی‌های پایه، زمینه دستیابی دانش‌آموزان در سنین لازم‌التعلیم در 12 پایه تحصیلی (چهار دوره سه‌ساله)، به‌مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی جهانی را به‌صورتی منسجم در ساختاری کارآمد فراهم کند.
فصل چهارم که «چشم‌انداز» نام‌گذاری شده است؛ به ویژگی‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق 1404 می‌پردازد. فصل پنجم «هدف‌های کلان» نام‌گذاری شده که در مجموع به هشت هدف کلان زیر اشاره شده است. در فصل ششم ذیل عنوان «راهبردهای کلان» درمجموع به 15 راهبرد کلان اشاره شده است، همچنین به این موضوع پرداخته که هریک از این راهبردهای کلان با کدام‌یک از اهداف کلان متناظر است؛ اما مفصل‌ترین فصل سند تحول بنیادین، فصل هفتم است که ذیل عنوان «هدف‌های عملیاتی و راهکارها» نام‌گذاری شده است. در این فصل، در مجموع فهرست 23 راهکار کلی مختلف بیان شده که در ذیل هر راهکار، جزئیات اجرائی و عملیاتی آن نیز مطرح شده است.
در نهایت، فصل هشتم سند تحول بنیادین ذیل عنوان «چارچوب نهادی و نظام اجرائی تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش» نام‌گذاری شده است. در این فصل به این موضوع پرداخته شده که تحقق اهداف سند ملی آموزش‌و‌پرورش در دو سطح انجام می‌شود؛ سطح اول، سیاست‌گذاری کلان و همچنین نظارت و ارزیابی راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر پایه این سند است که این مهم بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سطح دوم مربوط به برنامه‌ریزی و نظام اجرائی است که در وهله اول شورای عالی آموزش‌و پرورش مسئوليت اجرائی سند را بر عهده دارد و در گام بعدی خود وزارت آموزش‌و‌پرورش مسئولیت نهادینه‌سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرائی سند تحول راهبردی را بر عهده دارد.


دیدگاه‌ها(۰)